Til Annoncør - Opret en GRATIS annonce

Thaisex på danskemassagepiger.dk

Vi udvider målgruppen med thai massage

Danskemassagepiger.dk blev lanceret med det formål at skabe en annonceportal, hvor Danske glædespiger kunne annoncere uden at drukne i mængden af annoncer for udenlandske glædespiger.

Vi har opnået en stabil trafik, og en interesse fra gæsterne hos annoncører for glædespiger, for annoncerne på Danskemassagepiger.dk

Men vi har desværre ikke opnået at danske glædespiger annoncerer i omfang, som forventet på Danskemassagepiger.dk

Vi har forsøgt os med attraktive konkurrencer!
Og trods det at det er gratis at annoncere på Danskemassagepiger.dk, har danske glædespiger ikke bakket op i et omfang, der giver mening som et tilbud primært til danske glædespiger.

Kun Pussy Galores har bakket Danskemassagepiger helhjertet op fra dag et, og det takker vi Pussy Galores, og alle de annoncører for, som har valgt at annoncere gratis på Danskemassagpiger.dk

Vi indleder derfor nu et nyt kapitel i udviklingen af Danskemassagepiger.dk, ved at udvide vores primære målgruppe til også at omfatte gratis annoncer for thai massage!

Det er tydeligt at der annonceres for langt flere penge til betalte annoncer for thai massage, end der bruges på annoncer for danske glædespiger.

Vi tror derfor på at thai massører har brug for et stærkt gratis supplement til deres dyre annoncer på de største annonceportaler!

Vigtigt!

Kære thai massører

Danskemassagpiger.dk er ikke en stor nok annonceportal til, at I kan annoncere kun på Danskemassagepiger.dk
Uden at I også har annoncer som I betaler for, sådan som I allerede gør det.

Men I kan hjælpe med at gøre Danskemassagepiger.dk til et stærkt gratis supplement til de annoncer, som I betaler for på andre annonceportaler.
Ved at I opretter mange gratis annoncer, og ved at I opfordrer jeres gæster til at læse jeres gratis annoncer på Danskemassagepiger.dk

Jo flere gæster I får fra jeres gratis annoncer på Danskemassagepiger.dk, des færre penge behøver I at bruge på dyre annoncer der koster penge.

Danskemasagepiger.dk forbliver ikke helt gratis i alt fremtid, men vi kan med jeres hjælp blive en stor og billigere konkurrent til andre annonceportaler.
Men indtil da er det gratis at annoncere på Danskemassagepiger.dk 🙂

Gør det, opret en gratis annonce i dag på Danskemassagepiger.dk

En konkurrence

Danskemassagepiger.dk vil gerne som et led i vores kampagne for at udvide vores målgruppe til, også at omfatte annoncer for thai massage lave en konkurrence.

Vi vil gerne i samarbejde med en annoncør for thai massage, som også sælger sex udbyde en himmelsk oplevelse med vores annoncør for thai massage.

Gevinsten skal bestå i 1 time med fuld service, det vil sige alle blide ydelser, fransk, svensk og dansk med kondom.

Danskemassagepiger.dk betaler annoncøren forud for gevinsten i vores konkurrence.

Det er ikke en betingelse at annoncøren skal oplyse, hverken navnet på en klinik, eller adressen hvor de kan træffes.
Konkurrencen må gerne være lige så anonym, som de annoncer normalt er, der annoncerer for sex hos thai massører.

Hvis du er indehaver af et sted, hvor thai kvinder også tilbyder seksuelle ydelser, så skriv gerne til:

Danskemassagepiger.dk
– Danske og thailandske glædespiger
Email: support@danskemassagepiger.dk

Så vil vi gerne besøge jer, for sammen med jer at aftale en konkurrence på Danskemassagepiger.dk, hvor I får et flot stort banner på forsiden for konkurrencen.

Velkommen til thai annoncer
Danskemassagepiger.dk

Thaisex at danskemassagepiger.dk

We expand the target group with thai massage

Danskemassagepiger.dk was launched with the aim of creating an advertising portal where Danish happy girls could advertise without drowning in the amount of ads for foreign happy girls.

We have achieved a stable traffic, and an interest from the guests at advertisers for joy girls, for the ads on Danskemassagepiger.dk

But we have unfortunately not achieved that Danish joy girls advertise in scope, as expected on Danskemassagepiger.dk

We have tried attractive competitions!
And despite the fact that it is free to advertise on Danskemassagepiger.dk , Danish joy girls have not backed up to an extent that makes sense as an offer primarily for Danish joy girls.

Only Pussy Galores has wholeheartedly supported Danskemassagepiger from day one, and we thank Pussy Galores and all the advertisers who have chosen to advertise for free on Danskemassagpiger.dk

We therefore now begin a new chapter in the development of Danskemassagepiger.dk , and that is to expand our primary target audience to include free Thai massage ads!

It is clear that far more money is advertised for paid ads for Thai massage, than is spent on ads for Danish maidens.

We therefore believe that Thai masseurs need a strong free supplement to their expensive ads on the major ad portals!

Important!

Dear Thai masseurs

Danskemassagpiger.dk is not a large enough advertising portal for you to advertise only on Danskemassagepiger.dk without you also having ads that you pay for, as you already do.

But you can help make Danskemassagepiger.dk a strong free supplement to the ads that you pay for on other advertising portals.
By creating many free ads, and by encouraging your guests to read your free ads on Danskemassagepiger.dk

The more guests you get from your free ads on Danskemassagepiger.dk , the less money you need to spend on expensive ads there costs money.

Danskemasagepiger.dk will not remain completely free for all time to come, but with your help we can become a big and cheaper competitor to other advertising portals. But until then it is free to advertise on Danskemassagepiger.dk 🙂

Do it, create a free ad today on Danskemassagepiger.dk

A competition

Danskemassagepiger.dk would like, as part of our campaign to expand our target group, to also include ads for thai massage make a contest.

We would like to work with a Thai massage advertiser, who also sells sex to offer a heavenly experience with our Thai massage advertiser.

The prize must last for 1 hour with full service, ie all gentle services, French, Swedish and Danish with a condom.

Danskemassagepiger.dk pays the advertiser in advance of the winnings in our competition.

It is not a condition that the advertiser must state, neither the name of a clinic, nor the address where they can be reached.
The competition must be as anonymous as the ads usually advertise for sex with Thai masseurs.

If you are the owner of a place where Thai women also offer sexual services, please write to:

Danskemassagepiger.dk
– Danish and Thai pleasure girls
Email: support@danskemassagepiger.dk

Then we would like to visit you, to agree with you competition on Danskemassagepiger.dk , where you get a nice big banner on the front page of the competition.

Welcome to thai ads
Danskemassagepiger.dk